Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   94.82   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

LVI Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane,ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza;
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady;
 5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach;
 6. Wolne wnioski;
 7. Przedstawienie zagrożeń oraz profilaktyki dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie;
 8. Rozwiązania transportu zbiorowego w Zakopanem - omówienie;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych kryteriów wyboru oraz trybu wyłaniania najemców lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, powstającym przy finansowym udziale Gminy Miasta Zakopane w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez ”Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 w zakresie zagospodarowania zieleńców w rejonie Ronda im. Dra Andrzeja Chramca o łącznej powierzchni 327m2.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego Miasta Zakopane „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskiej nieruchomości;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskiej nieruchomości;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane;
 28. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Zakopane;
 29. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy Centrum Komunikacyjnemu położonemu na terenie Gminy Miasto Zakopane;
 30. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane;
 31. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2024;
 32. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2024-2035;
 33. Oświadczenia i komunikaty;
 34. Zamknięcie obrad.


(APM)