Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   62.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.38   9.22
Józefa Piłsudskiego   6.74   8.35
Tytusa Chałubińskiego   8.23   10.5
Zofii i Witolda Paryskich   11.7   15.02
Kuźnice   7.37   9.28
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.99   7.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

IV Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Grzegorz Jóźkiewicz informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 • Przedstawienie porządku obrad;
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady;
 • Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach;
 • Wolne wnioski;
 • Debata nad Raportem o Stanie Miasta za rok 2023 – głosy Radnych, głosy Mieszkańców;
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wotum zaufania;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Miasta Zakopane za rok 2023;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane
  za 2023 rok;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskiej nieruchomości;
 • Podjęcie uchwały w spawie: bezprzetargowego zbycia udziału w zabudowanej działce, stanowiącego własność Gminy Miasto Zakopane oraz nabycia udziału w działce na rzecz Gminy Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/318/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą nr LV/713/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXV/318/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/319/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmienionej uchwała nr LV/714/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXV/319/2020 Zakopane z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/321/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr LV/716/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXV/321/2020 Zakopane z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2020r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr LV/717/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXV/322/2020 z dnia 26 listopada 2020r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/392/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Zakopane i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu na terenie Gminy Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia ze Związku Samorządów Polskich;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta Zakopane do Związku Miast Polskich;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 w zakresie zagospodarowania zieleńców w rejonie Ronda Klimka Bachledy o łącznej powierzchni 351 m2;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Ekonomiki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Kultury;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Turystyki i Promocji;
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.


(APM)