Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   10.36   432.79   14.66   4.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.91   2.34
Józefa Piłsudskiego   3.68   5.09
Tytusa Chałubińskiego   3.54   4.55
Zofii i Witolda Paryskich   4.51   5.86
Kuźnice   1.21   1.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.25   0.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -3° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 10:00
Śnieg
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Miasto Zakopane. Projekt uchwały krajobrazowej jest aktualnie wyłożony do publicznego wglądu.

Celem sporządzenia uchwały jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Uchwała, określając precyzyjne zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami. Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane, a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców. Działania porządkujące podjęte zostały dla obszaru całej Gminy.

Procedura sporządzenia uchwały krajobrazowej jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W styczniu 2021 r. pierwszy projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu. Następnie, w wyniku analizy uwag złożonych do projektu, ewolucji interpretacji przepisów odrębnych (nowe wyroki sądów) oraz pogłębionej analizy stanu istniejącego, projekt uchwały został znacząco zmieniony.

Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji:

  • zmieniono projekt uchwały na pozostawiający mniej wątpliwości interpretacyjnych;
  • zmieniono niektóre definicje i wprowadzono nowe;
  • doprecyzowano zasady pomiaru gabarytów tablic i urządzeń reklamowych;
  • doprecyzowano zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury;
  • ustalono od nowa generalny schemat sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem specyfiki Zakopanego (park narodowy, zorganizowane tereny narciarskie, koleje linowe);
  • doprecyzowano i rozwinięto zasady i warunki sytuowania ogrodzeń;
  • doprecyzowano i rozwinięto przepisy dostosowujące, w tym warunki dostosowania do przepisów uchwały.

W grudniu 2021 r. zmieniony projekt uchwały krajobrazowej został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe, wymagane przepisami organy, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obecnie, w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2022 r., projekt uchwały jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Z wyłożonym do publicznego wglądu projektem uchwały można zapoznać się tutaj.

Uwagi do projektu uchwały należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r. (liczy się data wpływu), zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 13 stycznia 2022 r.

Źródło: BPP

(APM)