Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.48   0   102.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   9.31   11.72
Józefa Piłsudskiego   8.04   10.27
Tytusa Chałubińskiego   9.43   12.25
Zofii i Witolda Paryskich   10.3   13.6
Kuźnice   10.57   13.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.84   2.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 16:00
Deszczowo
11° / 4° słabe opady deszczu
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
11°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Miasto Zakopane. Projekt uchwały krajobrazowej jest aktualnie wyłożony do publicznego wglądu.

Celem sporządzenia uchwały jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Uchwała, określając precyzyjne zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami. Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane, a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców. Działania porządkujące podjęte zostały dla obszaru całej Gminy.

Procedura sporządzenia uchwały krajobrazowej jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W styczniu 2021 r. pierwszy projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu. Następnie, w wyniku analizy uwag złożonych do projektu, ewolucji interpretacji przepisów odrębnych (nowe wyroki sądów) oraz pogłębionej analizy stanu istniejącego, projekt uchwały został znacząco zmieniony.

Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji:

  • zmieniono projekt uchwały na pozostawiający mniej wątpliwości interpretacyjnych;
  • zmieniono niektóre definicje i wprowadzono nowe;
  • doprecyzowano zasady pomiaru gabarytów tablic i urządzeń reklamowych;
  • doprecyzowano zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury;
  • ustalono od nowa generalny schemat sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem specyfiki Zakopanego (park narodowy, zorganizowane tereny narciarskie, koleje linowe);
  • doprecyzowano i rozwinięto zasady i warunki sytuowania ogrodzeń;
  • doprecyzowano i rozwinięto przepisy dostosowujące, w tym warunki dostosowania do przepisów uchwały.

W grudniu 2021 r. zmieniony projekt uchwały krajobrazowej został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe, wymagane przepisami organy, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obecnie, w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2022 r., projekt uchwały jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Z wyłożonym do publicznego wglądu projektem uchwały można zapoznać się tutaj.

Uwagi do projektu uchwały należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r. (liczy się data wpływu), zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 13 stycznia 2022 r.

Źródło: BPP

(APM)