Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.81   0   94.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.63   10.62
Józefa Piłsudskiego   7.41   9.14
Tytusa Chałubińskiego   11.51   14.44
Zofii i Witolda Paryskich   9.24   11.52
Kuźnice   10.88   13.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.08   1.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Zachmurzenie
26° / 16° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konsultacje projektu Uchwały dot. rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi

W związku Uchwałą Nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 sierpnia do 1 września 2023r.


W formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag:
• za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze w postaci papierowej można złożyć bezpośrednio, przesłać za pośrednictwem poczty lub elektronicznej na adres mailowy: kultura3@zakopane.eu.
• Osobiście, w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, w godzinach pracy Urzędu Miasta Zakopane
Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 219 Urzędu Miasta Zakopane.
Nie będą rozpatrywane uwagi oraz opinie:
- z datą wpływu po dniu 1 września 2023 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

(APM)