Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.18   0   81.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.96
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.02   6.97
Józefa Piłsudskiego   6.01   6.53
Tytusa Chałubińskiego   6.32   6.98
Zofii i Witolda Paryskich   8.59   10.65
Kuźnice   7.06   7.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   0.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konsultacje projektu Uchwały dot. rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi

W związku Uchwałą Nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 sierpnia do 1 września 2023r.


W formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag:
• za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze w postaci papierowej można złożyć bezpośrednio, przesłać za pośrednictwem poczty lub elektronicznej na adres mailowy: kultura3@zakopane.eu.
• Osobiście, w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, w godzinach pracy Urzędu Miasta Zakopane
Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 219 Urzędu Miasta Zakopane.
Nie będą rozpatrywane uwagi oraz opinie:
- z datą wpływu po dniu 1 września 2023 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

(APM)