Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.51   0   104.88   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.31   5.45
Józefa Piłsudskiego   5.65   7.58
Tytusa Chałubińskiego   5.07   6.66
Zofii i Witolda Paryskich   5   6.85
Kuźnice   5.22   6.72
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.85   8.52
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 14:00
Deszczowo
20° / 11° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
17°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
18°
Nd. 11:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat

Informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający licencje wydane przed dniem 17.09.2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej przedłożyć organowi, który udzielił licencji dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) tj.:

1. zaświadczenie o niekaralności w oryginale opatrzone datą nie wcześniejszą  niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy, osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujący przewozy na jego rzecz spełniają warunki określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;

2. dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie lekarskie w oryginale do wglądu)

3. dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie psychologiczne w oryginale do wglądu)

4. dokumenty potwierdzające posiadanie przez każdego z kierowców uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (prawo jazdy w oryginale do wglądu)

Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub poświadczone notarialnie.

 
Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań wraz z w/w. dokumentami należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. (Wydział Ewidencji i Pozwoleń pok. 9 na parterze przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem)

 
W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. stracą ważność z dniem 1 lipca 2024 r.

Obsługę weryfikacji dokumentów prowadzi Wydział Ewidencji i Pozwoleń (pokój numer 9) przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem.

Kontakt telefoniczny: 18 20 20 463

(APM)