Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.81   0   68.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   -
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.07   25.64
Józefa Piłsudskiego   2.98   4.23
Tytusa Chałubińskiego   0.53   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   3.99   5.76
Kuźnice   0.11   0.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.22   0.27
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
1° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400

Krystyna Morawska - główny specjalista, prowadzenie sekretariatu Burmistrza,

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Renata Barciewicz pok. 105, tel. 18 20 20 456; e-mail Obsługa sekretariatu Zastępców Burmistrza Miasta Zakopane

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

Pokój

3

 • Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta Zakopane, tel. 18 20 20 469

Pracownicy

 • Zuzanna Liszkowska – kierownik, tel. 18 20 20 468, e-mail
 • Magdalena Pabis - inspektor, tel. 18 20 20 468, e-mail

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00

Realizuje w szczególności

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym,
 • przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu,( w Krakowie)
 • przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

http://zakopane.esesja.pl/

Pokoje

18d, 18e, 18f, 18g

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Agnieszka Święty – Naczelnik, tel. 18 20 20 417, pok. 18d
 • Piotr Rabiański – Zastępca Naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 18d prabianski@zakopane.eu
 • Tomasz Karpiel - Inspektor, oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna i oświetlenie świąteczne, tel. 18 20 20 439, pok. 18g tkarpiel@zakopane.eu
 • Marek Stopka – Inspektor, utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel. 18 20 20 439, pok. 18g marstopka@zakopane.eu
 • Renata Oloś – Główny Specjalista, uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, uzgodnienia przebiegu linii, wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską, tel. 18 20 20 485, pok. 18f rolos@zakopane.eu
 • Paweł Salis – Starszy specjalista, Magdalena Kuś - Podinspektor - wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską i administrowaniem dworcem autobusowym, tel. 18 20 20 485, pok. 18f psalis@zakopane.eu
 • Jacek Kierys – Inspektor, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e jkierys@zakopane.eu
 • Magdalena Chilla-Latasz – Inspektor, inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mlatasz@zakopane.eu
 • Marcin Szołtys – Starszy specjalista, nadzór nad oznakowaniem pionowym i poziomym, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym lub zakazem ruchu, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mszoltys@zakopane.eu

Pokoje 207, 209

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Anna Karpiel-Semberecka - p.o. naczelnika, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
 • Agata Pacelt-Mikler – Główny specjalista - kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 209, e-mail
 • Robert Wicher – Starszy inspektor - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472 , pok. 207, e-mail
 • Monika Grzywa - Starszy Specjalista ds. grafiki komputerowej, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
 • Sabina Janik - Starszy Specjalista - prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, bieżąca kontrola realizacji budżetu Wydziału w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207
 • Agata Mitoraj – Podinspektor – kontakty z mediami, Zakopiańska Karta Mieszkańca, tel. 18 20 20 452, pok. 7, e-mail
 • Joanna Gruszka-Kowacz Pomoc administracyjna - przeprowadzenie procedury Otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, opracowywanie, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
 • Maria Antczak Zakopiańska Karta Mieszkańca, tel. 18 20 20 452, pok. 7, e-mail

Pokoje

215, 217, 218

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Aneta Kubicka - Naczelnik, tel. 18 20 20 415, pok. 217, e-mail
 • Magdalena Bryniczka - Inspektor - szkolnictwo podstawowe, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
 • Katarzyna Karp – Inspektor - przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów motywacyjnych, kontrola obowiązku nauki, obsługa byłych pracowników placówek oświatowych -wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach, sprawy związane z zakładaniem i utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych, ich łączenie i likwidacja, prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w tym dokonywanie wpisów lub wykreśleń ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail
 • Ewa Mikołajczyk - Inspektor - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215,
 • Barbara Wajdner – Podinspektor, dotacja podręcznikowa, dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników, nadzór nad danymi i ich uzupełnianiem w Systemie Informacji Oświatowej oraz obciążeniami gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zakopane, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
 • Małgorzata Skupień - Inspektor - obsługa stron w zakresie spraw lokalowych, wizje lokalne, zawieranie umów najmu, tel. 18 20 20 471, pok. 218,
 • Magdalena Maciczak – Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tel. 18 20 20 471, pok. 218
 • Barbara Dembińska - Podinspektor, tel. 18 20 20 467, pok. 8 
 • Jakub Sikorski – Koordynator do spraw dostępności, sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, zmiany w naliczaniu opłat w lokalach komunalnych i socjalnych. tel. 18 20 20 467, pok. 8, e-mail niepelnosprawni@zakopane.eu


Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Monika Palider-Tylka - Naczelnik, pok. 120, tel. 18 20 20 420
 • Anna Ostrowska - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 459
 • Elżbieta Całka - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 484
 • Beata Bubla - księgowość budżetowa, pok. 109, tel. 18 20 20 409
 • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 459
 • Justyna Bachleda-Folfas - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 459
 • Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409
 • Anna Michałczak - kasa, pok. 4, tel. 18 20 20 407
 • Krzysztof Wacław - budżet miasta, rozliczanie podatku VAT, pok. 107, tel. 18 20 20 484
 • Halina Szczerba - kasa, pok.4, tel. 18 20 20 407
 • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, pok. 110, tel. 18 20 20 488
 • Iwona Pawlikowska – opłaty za: zajęcie pasa, mandaty komunikacji miejskiej, księgowanie wpłat z parkomatów pok. 216, tel. 18 20 20 416

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 119

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L),  tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Aleksandra Stopka-Gadeja - opłata dodatkowa za parkowanie samochodów osobowych na drogach publicznych miasta Zakopane, ewidencja wpłat z tytułu opłaty dodatkowej, sporządzanie wniosków do CEPIK-u wraz z windykacją, tel.  18 20 20 414 , pok. 114

Małgorzata Trzebunia - przypis opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne,zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ,księgowanie i windykacja podatku rolnego pow. 1 ha, księgowanie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych, księgowanie i windykacja podatku od środków transportowych, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Magdalena Bukowska - księgowanie wpłat oraz windykacja należności dotyczących gminnego zasobu komunalnego. Prowadzenie ewidencji osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Beata Skupień - opłaty za: dzierżawę, wieczyste użytkowanie, sprzedaż,przekształcenie gruntów i nieruchomości, rentę planistyczną,zajęcie pasa, opłatę targową, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, czynsze nieruchomości będące w zasobie Gminy Miasta Zakopane, tel. 18 20 20 467, pok. 8

Pokoje:

205, 226, 227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

 • Maciej Moskwa - Kierownik Referatu Regulacji Prawnej Nieruchomości , tel. 18 20 20 427 , pok. 229
 • Katarzyna Galica - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 427 , pok. 229
 • Zofia Kubacka- podziały nieruchomości, tel. 18 2020427 , pokój 229
 • Anna Czernik – regulacja prawna nieruchomości, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel. 18 20 20 499, pok. 226
 • Magdalena Marek - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, tel. 18 20 20 499, pok. 226
 • Adrianna Krasoń - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, tel. 18 20 20 499, pok. 226
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, tel. 18 20 20 476, pok. 228
 • Jolanta Rużyczka - tel. 18 20 20 476 , pok. 228
 • Aleksandra Staszel – administrowanie zasobem komunalnym, tel. 18 20 20 421, pok. 228
 • Michał Rachwał - administrowanie zasobem komunalnym, tel. 18 20 20 421, pok. 228
 • Zuzanna Zych - administrowanie zasobem komunalnym, tel. 18 20 20 421, pok. 228
 • Dagmara Szaflarska – Kierownik Referatu Zarządu Pasem Drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 205
 • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, strefa płatnego parkowania, tel. 18 20 20 487, pok. 225
 • Agnieszka Łukaszczyk – strefa płatnego parkowania, abonamenty parkingowe, tel. 18 20 20 429, pok. 205
 • Marek Węglarz – uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 429, pok. 205,
 • Monika Zachwieja - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, służebności przesyłu tel. 18 20 20 429 , pok. 205.
 • Małgorzata Buda - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji zjazdów, określanie warunków technicznych, prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową tel. 18 20 20 429, pok. 205
e-mail: planowanieprzestrzenne@zakopane.eu 

Bartłomiej Rzepa – Kierownik, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Kinga Handzel – warunki zabudowy, parki kulturowe, zaświadczenia o zgodności budowy z MPZP, zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z MPZP, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Beata Wojs – sprawy administracyjno-księgowe, odbiór dokumentów, archiwum, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Michał Kułach – GIS, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, zaświadczenia o rewitalizacji, wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Piotr Buczyński – warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego, opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Anna Pawlikowska – zmiany opracowań planistycznych, zaświadczenia o zgodności budowy z MPZP, zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z MPZP, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Stanisław Pawlikowski – zagospodarowanie przestrzenne, sprawy administracyjno-sądowe, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń-Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: pkroma@zakopane.eu

Magdalena Zapotoczny - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219


Pokoje

210, 211, 212, 213, 223, 224

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu
 • Alicja Olkuska – Kowalczyk – Naczelnik Wydziału, tel. 18 20 20 410 , pok. 210, e-mail aolkuska@zakopane.eu
 • Aleksandra Mazur – Zastępca Naczelnika, gospodarka odpadami, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail a.mazur@zakopane.eu
 • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, ochrona zwierząt, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 411, pok. 213, e-mail astaszak@zakopane.eu
 • Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412 , pok. 224, e-mail k.pawlikowska@zakopane.eu
 • Renata Chyc - Marusarz – utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail rmarusarz@zakopane.eu
 • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail jschwenk@zakopane.eu
 • Tomasz Pęksa- gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i realizacja wniosków na podstawienie dodatkowego kontenera na odpady, tel. 18 20 20 474 , pok. 223 e-mail: kontenery@zakopane.eu
 • Krystyna Soroczyńska – Ekodoradca, ochrona powietrza, dotacje na wymianę źródła ciepła, zmiana stanu wody na gruncie, tel. 18 20 20 497, pok. 212 e-mail: ksoroczynska@zakopane.eu
 • Anna Milon – Ekodoradca, ochrona powietrza, dotacje na wymianę źródła ciepła, zmiana stanu wody na gruncie, tel. 18 20 20 497, pok. 212 e-mail: amilon@zakopane.eu

Filia Urzędu Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane ul. Szymony 17A– Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 • Sonia Popławska – Kierownik Referatu, tel. 18 20 25 627, e-mail: spoplawska@zakopane.eu
 • Magdalena Rataj – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 638, e-mail: mrataj@zakopane.eu
 • Małgorzata Stopka - gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 636, e-mail: mstopka@zakopane.eu
 • Robert Grząślewicz – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 634, e-mail: rgrzaslewicz@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny: org@zakopane.eu

Pokoje:

6, 9, 105, 111, 112;

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00

wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00

środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Anna Łapsa - Naczelnik Wydziału, pok. 111, tel. 18 20 20 466; e-mail Koordynowanie pracy Urzędu oraz współpracy między komórkami organizacyjnymi, opracowywanie projektów aktów prawnych warunkujących
  organizację Urzędu, przygotowanie wyborów i referendów, skargi i wnioski
 • Katarzyna Petlińska – Z-ca Naczelnika Wydziału, pok. 112, tel. 18 20 20 432; e-mail Obsługa administracyjna wydziału, prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, nawiązywaniem, zmianami, rozwiązywaniem oraz wygaśnięciem stosunku pracy, szkoleniami pracowników i praktykami, współpraca z PUP, sporządzanie sprawozdań i analiz kadrowych
 • Marta Kuflik - Podinspektor, pok. 112, tel. 18 20 20 432; e-mail Prowadzenie spraw związanych z aktami osobowymi pracowników, okresowymi badaniami lekarskimi pracowników, urlopami pracowników, kontrola dyscypliny pracy w urzędzie, prowadzenie rejestrów skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miasta
 • Krystyna Morawska, pok. 105, tel. 18 20 20 445; e-mail Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta Zakopane
 • Renata Barciewicz pok. 105, tel. 18 20 20 456; e-mail Obsługa sekretariatu Zastępców Burmistrza Miasta Zakopane
 • Marta Czekalska - Sekretarka, pok. 6, tel. 18 20 20 401; e- mail Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Piotr Antczak – Kancelista, pok. 6, tel. 18 20 20 401; e- mail Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Wojciech Maszląg – Inspektor, pok. 6, tel. 18 20 20 401; e- mail Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Jakub Germański - Inspektor, tel. 18 20 20 400; e- mail Obsługacentrali telefonicznej, rejestracja korespondencji przychodzącej
 • Magdalena Przeklasa – Starszy archiwista, pok. 9, tel. 18 20 20 492; e- mail Prowadzenie spraw związanych z archiwum zakładowym
 • Marzena Kołodziejczyk – Pomoc administracyjna.
 • Bartosz Klamerus – Goniec.
 

Referat gospodarczy

Pracownicy:

 • Marek Kurek – Kierownik Referatu, pok. 22, tel. 18 20 20 454; e-mail
 • Beata Skrobot - Inspektor, pok. 22, tel. 18 20 20 434; e-mail Prowadzenie inwentarza środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pozostających na stanie Urzędu
 • Janusz Duda – Kierowca Zapewnienie obsługi transportowej przedstawicieli Urzędu
 • Jan Kluś – Konserwator, pok. 28, tel. 18 20 20 405 Zapewnienie obsługi kserograficznej Urzędu; naprawy i wymiana sprzętu znajdującego się na stanie mienia Urzędu
 • Jan Stoch – Konserwator, pok. 28, naprawy i wymiana sprzętu znajdującego się na stanie mienia Urzędu, wykonywanie prac porządkowych w budynku Urzędu, wokół budynku oraz na terenach należących do Miasta
 • Piotr Danielewicz – Konserwator, pok. 28, naprawy i wymiana sprzętu znajdującego się na stanie mienia Urzędu, wykonywanie prac porządkowych w budynku Urzędu, wokół budynku oraz na terenach należących do Miasta
 • Elżbieta Galica, Maria Gawlak, Katarzyna Pawlikowska, Stanisława Strzałkowska – utrzymanie czystości i porządku w budynku urzędu
 • Zbigniew Motyka, Stanisław Sikora, Stanisław Gąsienica – Mracielnik, Marek Wojtala - wykonywanie prac porządkowych w budynku Urzędu, wokół budynku oraz na terenach należących do Miasta


Referat Informatyki

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak – Główny Specjalista, planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - Inspektor, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Tomasz Pabis - Inspektor, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail: e-mail

Marcin Trzeciak – Młodszy Referent, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail: e-mailPokoje:

18, 20

Pracownicy:

Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

 • Andrzej Haładyna – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail
 • Michał Halaczek – Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail
 • Karolina Szych - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail
 • Paweł Słodyczka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Anna Szarek – Główny specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Anna Mrugała – inspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Katarzyna Siarzewska – inspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c
 • Justyna Bukowska – Starszy inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c
 • Anna Dębowska - Inspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f


Pokoje:

9, 10, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu

Pracownicy:

 • Marta Buńda – Naczelnik tel. 18 2020443, pok. 16
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – Główny specjalista, dowody osobiste, tel. 18 2020437, pok. 15
 • Marta Kielar-Chowaniec – Główny specjalista, ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 2020423, pok. 10
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz – Główny specjalista, dowody osobiste tel. 182020437, pok. 15
 • Marcin Jakubowski – Starszy inspektor, ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 2020423, pok. 10
 • Stanisław Budrzeński – inspektor, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16
 • Karolina Kluś-Wyrostek – Główny specjalista, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16
 • Agnieszka Janik-Kołacz – Starszy specjalista – zezwolenia na alkohol, licencje taxi, tel. 182020463, pok. nr 9, mail: ajanik@zakopane.eu

Dariusz Tokarczyk - Audytor, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 487, pok. 205

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 487, pok. 205

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Ewa Stasik - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7


Dominika Majerczyk - prowadzenie procedury o udzielanie zamówień publicznych, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Cezary Michno Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 214, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 214

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Anna Dębowska, tel. 18 20 20 450, iod@zakopane.eu, pok. 18e

Kontakt elektroniczny: bhp@zakopane.eu

Pokoje:

112;

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00

wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00

środa: 9.00 - 12.00

 

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Chramcówki 35

Pracownicy

 • Marek Trzaskoś – P.o. Komendanta, tel. 881 932 458
 • Józef Szyszka – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej: Grzegorz Bizoń, Grzegorz Chorąży, Tomasz Herman, Paweł Jędrzejewski, Szymon Kil, Marcin Klimek, Wojciech Król-Tomków, Wiesław Lenard, Dominik Potoczek, Stanisław Sikoń, Grzegorz Stępiński, Maciej Stoch, Janos Sultis, Adam Ślusarczyk, Bartłomiej Święchowicz, Adam Święty, Grzegorz Zawiałów, Henryk Ziemianek

Pliki do pobrania

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Wasilewska - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel. 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel.  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel. 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

 • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu tel. 18 20 20 439 , pok. 222

Arkadiusz Godula – główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14,  e-mail: agodula@zakopane.eu

Katarzyna Halińska - sekretarz Komisji, tel. 18 20 20 440, pok. 205