Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.25   481.46   85.35   10.35
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   33.26   42.97
Józefa Piłsudskiego   24.79   32
Tytusa Chałubińskiego   29.02   37.75
Zofii i Witolda Paryskich   28.72   40.79
Kuźnice   27.34   36.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.13   3.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 16:00
Zachmurzenie
-1° / -12° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400

Krystyna Morawska - główny specjalista, prowadzenie sekretariatu Burmistrza,

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Małgorzata Rachwał

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - Kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Pabis - Biuro Rady Miasta, podinspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Agnieszka Święty – Naczelnik, tel. 18 20 20 417, pok. 18d

Piotr Rabiański – Zastępca Naczelnika (p.o. Naczelnika) , tel. 18 20 20 417, pok. 18d prabianski@zakopane.eu

Tomasz Karpiel - Inspektor, oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna i oświetlenie świąteczne, tel. 18 20 20 439, pok. 18g tkarpiel@zakopane.eu

Marek Stopka – Inspektor, utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel. 18 20 20 439, pok. 18g marstopka@zakopane.eu

Renata Oloś – Główny Specjalista, uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, uzgodnienia przebiegu linii, wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską, tel. 18 20 20 485, pok. 18f rolos@zakopane.eu

Paweł Salis – Podinspektor , Magdalena Kuś - Podinspektor - wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską i administrowaniem dworcem autobusowym, tel. 18 20 20 485, pok. 18f psalis@zakopane.eu

Jacek Kierys – Inspektor, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e jkierys@zakopane.eu

Magdalena Chilla-Latasz – Inspektor, inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mlatasz@zakopane.eu

Marcin Szołtys – Starszy specjalista, nadzór nad oznakowaniem pionowym i poziomym, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym lub zakazem ruchu, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mszoltys@zakopane.eu

  • Anna Karpiel-Semberecka - p.o. naczelnika, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
  • Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472 , pok. 207, e-mail
  • Joanna Gruszka-Kowacz - przeprowadzenie procedury Otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, opracowywanie, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Monika Grzywa - Starszy Specjalista ds. grafiki komputerowej, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Sabina Janik - Starszy Specjalista, prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, bieżąca kontrola realizacji budżetu Wydziału w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207
  • Agata Pacelt-Mikler - Kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 209, e-mail
  • Małgorzata Gaffke - Podinspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 209, e-mail
  • Małgorzata Czopek - tel. 18 20 20 449, pok. 209, e-mail
  • Agata Mitoraj - podinspektor, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail


Aneta Zwijacz-Kozica - Naczelnik, tel. 18 20 20 415, pok. 217, e-mail

Katarzyna Karp -przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów motywacyjnych, kontrola obowiązku nauki, obsługa byłych pracowników placówek oświatowych -wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach, sprawy związane z zakładaniem i utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych, ich łączenie i likwidacja, prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w tym dokonywanie wpisów lub wykreśleń ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Barbara Wajdner – pomoc administracyjna, dotacja podręcznikowa, dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników, nadzór nad danymi i ich uzupełnianiem w Systemie Informacji Oświatowej oraz obciążeniami gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zakopane, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Jakub Sikorski – koordynator do spraw dostępności, sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, zmiany w naliczaniu opłat w lokalach komunalnych i socjalnych. tel.  18 20 20 467, pok. 8, e-mail niepelnosprawni@zakopane.eu

Iwona Mateusiak - tel.  18 20 20 416, pok. 216

Anna Łukaszczyk - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zawieranie umów najmu, tel.  18 20 20 416, pok. 216


Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - księgowość budżetowa, tel. 18 20 20 409, pok. 109

Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Justyna Bachleda-Wraj - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L),  tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Aleksandra Stopka-Gadeja - opłata dodatkowa za parkowanie samochodów osobowych na drogach publicznych miasta Zakopane, ewidencja wpłat z tytułu opłaty dodatkowej, sporządzanie wniosków do CEPIK-u wraz z windykacją, tel.  18 20 20 414 , pok. 114

Małgorzata Trzebunia - przypis opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne,zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ,księgowanie i windykacja podatku rolnego pow. 1 ha, księgowanie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych, księgowanie i windykacja podatku od środków transportowych, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Magdalena Bukowska - księgowanie wpłat oraz windykacja należności dotyczących gminnego zasobu komunalnego. Prowadzenie ewidencji osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Beata Skupień - opłaty za: dzierżawę, wieczyste użytkowanie, sprzedaż,przekształcenie gruntów i nieruchomości, rentę planistyczną,zajęcie pasa, opłatę targową, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, czynsze nieruchomości będące w zasobie Gminy Miasta Zakopane, tel. 18 20 20 467, pok. 8

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Beata Łukaszewska - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227, mail: blukaszewska@zakopane.eu


Maciej Moskwa
 - Kierownik referatu , tel.  18 20 20 427 , pok. 229

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 499, pok. 226

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, tel. 18 20 20 476, pok. 228

Katarzyna Galica - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Stanisław Remiasz - uzgadnianie dokumentacji, użyczanie nieruchomości, określanie warunków technicznych, służebności przesyłu tel. 18 20 20 427, pok. 229

Jarosław Jakobiszyn - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, strefa płatnego parkowania, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Małgorzata Skupień - uzgadnianie dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 429 , pok. 205

Agnieszka Łukaszczyk – strefa płatnego parkowania, abonamenty parkingowe, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Artur Wilkus - uzgadnianie dokumentacji, określanie warunków technicznych,tel. 18 20 20 429, pok. 205

Magdalena Marek - dzierżawa nieruchomości gminnych, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, tel. 18 20 20 499, pok. 226

Adam Kukuc – administrowanie zasobem komunalnym, tel.  18 20 20 421, pok. 228

Michał Rachwał - administrowanie zasobem komunalnym, tel.  18 20 20 421, pok. 228e-mail: planowanieprzestrzenne@zakopane.eu 

Bartłomiej Rzepa – p.o. Kierownik, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Kinga Handzel – warunki zabudowy, parki kulturowe, zaświadczenia o zgodności budowy z MPZP, zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z MPZP, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Beata Wojs – sprawy administracyjno-księgowe, odbiór dokumentów, archiwum, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Michał Kułach – GIS, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, zaświadczenia o rewitalizacji, wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Piotr Buczyński – warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego, opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Anna Pawlikowska – zagospodarowanie przestrzenne, zmiany opracowań planistycznych, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Stanisław Pawlikowski – zagospodarowanie przestrzenne, sprawy administracyjno-sądowe, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń-Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: pkroma@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Alicja Olkuska – Kowalczyk – Naczelnik Wydziału,  tel.  18 20 20 410, pok. 210, e-mail aolkuska@zakopane.eu

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, ochrona zwierząt, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 213, e-mail astaszak@zakopane.eu

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail k.pawlikowska@zakopane.eu

Renata Chyc - Marusarz – utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail rmarusarz@zakopane.eu

Maria Krzeptowska –Sabała - utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail mkrzeptowska@zakopane.eu

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail jschwenk@zakopane.eu

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail a.mazur@zakopane.eu

Marzena Staciwa - gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i realizacja wniosków na podstawienie dodatkowego kontenera na odpady, tel. 18 20 20 474, pok. 223 e-mail: kontenery@zakopane.eu

Tomasz Pęksa - ochrona powietrza, dotacje na wymianę źródła ciepła, zmiana stanu wody na gruncie, tel. 18 20 20 497, pok. 212 e-mail: tpeksa@zakopane.eu


Filia Urzędu Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane ul. Szymony 17A– Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Magdalena Rataj – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 638, e-mail: mrataj@zakopane.eu

Małgorzata Stopka - gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 636, e-mail: mstopka@zakopane.eu

Robert Grząślewicz – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 634, e-mail: rgrzaslewicz@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu


Anna Łapsa
 - Naczelnik, nadzór, koordynowanie pracy Urzędu oraz współpracy między komórkami organizacyjnymi, opracowywanie projektów aktów prawnych warunkujących organizację Urzędu, przygotowanie wyborów i referendów, skargi i wnioski, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - z-ca Naczelnika, obsługa administracyjna wydziału, prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, nawiązywaniem, zmianami, rozwiązywaniem oraz wygaśnięciem stosunku pracy, szkoleniami pracowników i praktykami, współpraca z PUP, sporządzanie sprawozdań i analiz kadrowych, tel. 18 20 20 432, pok. 11, e-mail

Marcin Jakubowski - Inspektor, prowadzenie spraw związanych z aktami osobowymi pracowników, okresowymi badaniami pracowników, urlopami pracowników, kontrola dyscypliny pracy w urzędzie, prowadzenie rejestrów skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miasta, tel. 18 20 20 432, pok. 112, e-mail

Marta Czekalska - starsza telefonistka, zarządzanie korespondencją przychodząca i wychodzącą zgodnie z instrukcja kancelaryjną ,  tel. 18 20 20 401, pok. 6, e-mail

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - kancelista,  zarządzanie korespondencją przychodząca i wychodzącą zgodnie z instrukcja kancelaryjną, tel. 18 20 20 401, pok. 6, e-mail

Jakub Germański - inspektor, obsługa centrali telefonicznej, rejestracja korespondencji przychodzącej, tel. 18 20 20 400, e-mail

Magdalena Przeklasa - pomoc administracyjna, prowadzenie spraw związanych z archiwum zakładowym, tel. 18 20 20 492, pok. 9, e-mail

Wojciech Maszląg - Inspektor, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją

kancelaryjną, tel. 18 20 20 401 , pok. 121, e-mail


Referat Gospodarczy

Marek Kurek - Kierownik, zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - inspektor, prowadzenie inwentarza środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pozostających na stanie Urzędu, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - Konserwator, zapewnienie obsługi kserograficznej Urzędu; naprawy i wymiana sprzętu znajdującego się na stanie mienia Urzędu, tel. 18 20 20 406, pok. 28

Janusz Duda - kierowca


Referat Informatyki

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak - Kierownik, planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, prowadzenie spraw związanych z dostępem do baz danych, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - Inspektor, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Tomasz Pabis - Inspektor, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail: tpabis@zakopane.eu


Referat Gospodarczy

Elżbieta Galica, Maria Gawlak, Katarzyna Pawlikowska, Stanisława Strzałkowska - sprzątaczki

Piotr Danielewicz, Stefan Gąsienica - Kołodziej, Stanisław Gut - Misiaga, Zbigniew Motyka, Stanisław Sikora - robotnicy gospodarczy, wykonywanie prac porządkowych w budynku Urzędu, wokół budynku oraz na terenach należących do Miasta.

Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Andrzej Haładyna – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail 

Michał Halaczek – Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Paweł Słodyczka - inspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Justyna Bukowska - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Anna Dębowska - Inspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

Anna Graca - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f


e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Marta Buńda – Naczelnik tel. 18 2020443, pok. 16, e-mail

Katarzyna Popiołek-Zagórska – Inspektor, dowody osobiste, tel. 18 2020437, pok. 15, e-mail

Marta Kielar-Chowaniec – Inspektor, ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 2020423, pok. 10 e-mail

Aleksandra Skupień-Rzadkosz – inspektor, dowody osobiste tel. 182020437, pok. nr 15

Dominika Kliś – podinspektor-ewidencja działalności gospodarczej,tel. 18 2020423, pok. 10 e-mail

Stanisław Budrzeński – inspektor, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16, e-mail

Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16 e-mail

Agnieszka Janik-Kołacz - podinspektor, zezwolenia na alkohol, licencje taxi, tel. 182020463, pok. nr 9, mail

Dariusz Tokarczyk - Audytor, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 487, pok. 205

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 487, pok. 205

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Ewa Stasik - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7


Dominika Majerczyk - prowadzenie procedury o udzielanie zamówień publicznych, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Paulina Lis Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 214, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 214

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Marta Jasuwienas-Zaleska - tel. 18 20 20 491, iod@zakopane.eu, pok. 18e

Janusz Podolak - prowadzenie całości spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w Urzędzie, pok. 112, tel. 18 20 20 432, bhp@zakopane.eu

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Chramcówki 35

Marek Trzaskoś - p.o. Komendanta, tel. 881 932 458

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Henryk Ziemianek – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Grzegorz Bizoń, Grzegorz Chorąży, Maciej Fajto, Tomasz Herman, Szymon Kil, Marcin Klimek, Wojciech Król-Tomków, Wiesław Lenard, Dominik Potoczek, Stanisław Sikoń, Grzegorz Stępiński, Maciej Stoch, Adam Ślusarczyk, Bartłomiej Święchowicz, Grzegorz Zawiałów, Henryk Ziemianek

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Wasilewska - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel. 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel.  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel. 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu tel. 18 20 20 439 , pok. 222

Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14,  e-mail: agodula@zakopane.eu

Katarzyna Halińska - sekretarz Komisji, tel. 18 20 20 440, pok. 205