Jakość powietrza
Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.65   494.69   89.8   7.95
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.9
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   24.16   36.04
Józefa Piłsudskiego   17.26   24.95
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Nd. 26.05 23:00
Deszczowo
11° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
20°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
11°
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
luty 2019

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Szanowni Państwo, rodzice, opiekunowie prawni! Z dniem 1 marca 2019r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, punktów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym. Szczegółowy harmonogram rekrutacji został przyjęty Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Przypominamy, iż w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę kryteria oraz punktacja wskazana poniżej:

I Zasady rekrutacji

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego:

 • Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (maksymalna liczba punktów – 2)
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówki, do której kandydat stara się o przyjęcie – 1 pkt.
 • Matka dziecka /opiekun prawny – 1 pkt.
 • Ojciec dziecka /opiekun prawny - 1 pkt.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

- zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

- oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożone przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o następującej treści.

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………………………. (data urodzenia)…………………w…………………………………… uczęszcza do przedszkola……………. ………………………………………………………….. (adres , nazwa placówki).

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zakopane, dnia…………………………………..…………………………………

(czytelny podpis rodzica/ów)

II Zasady rekrutacji

Do klas I publicznych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt.

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt.

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa w II zasadach rekrutacji pkt. 2 lub pkt.4, rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

UWAGA: kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są przyjmowani do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem.

Wzory wniosków można pobrać bezpośrednio w naszych placówkach oświatowych lub znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane www.zakopane.pl w przyjętym Zarządzeniu Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 18 lutego 2018 roku.

Lista adresowa placówek:

 • Przedszkole nr 3 im. Karola Szymanowskiego,ul. Kasprusie 35 a
  – dyrektor Alina Rachwał- (przedszkole.nr3.zak@wp.pl), TEL.: 182015221
 • Przedszkole nr 7im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Nowotarska32a
  – dyrektor Teresa Wilkus – (p7zak@wp.pl), TEL. 182068495
 • Przedszkole nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Sabały 10
  – dyrektor Jolanta Żółty – (p9zak@wp.pl), TEL.: 182013225
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny, ul. Orkana 6
  – dyrektor Bożena Bobak – (sekretariat@sp1zakopane.szkolnastrona.pl) , TEL.: 182014426
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha / oddział przedszkolny, ul. Skibówki 2d
  – dyrektor Monika Karpiel -(sekretariat@sp2zakopane.pl), TEL.: 182014602, 182020822
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Karłowicza 6
  – dyrektor Elżbieta Konopka – (sekretariat.sp3zakopane@gmail.com), TEL.: 182015633
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / oddział przedszkolny,ul. Janosówka 15a i 15b – dyrektor Władysław Filar – (sekretariat.sp4zakopane@o2.pl), TEL.: 182011826
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka, ul . Chramcówki 27
  – dyrektor Piotr Kopeć – (sekretariat@sp5zakopane.szkolnastrona.pl), TEL.: 182068637
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego / punkt przedszkolny, ul. Cyrhla 57
  – dyrektor Dorota Drewniacka – (sp7zakopane@interia.pl), TEL.: 182061026
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza / punkt przedszkolny, ul. Harenda 21
  – dyrektor Piotr Kyc – (sp9zakopane@poczta.onet.pl), TEL.: 182068277
Dodatkowo informujemy, iż decyzją podjętą Zarządzeniem Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2019 roku dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2018/2019 będą pełnić:
 • w terminie 01.07.2019r. – 23.08.2019r. Przedszkole nr 7 ul. Nowotarska 32a.
 • w terminie 01.07.2019r. – 31.07.2019r. punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Cyrhla 57 oraz punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Harenda 21.

Od dnia 26.08.2019r.-30.08.2019r. przedszkola oraz punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasto Zakopane będą nieczynne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i zapoznania się z przygotowaną ofertą oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji.

(AKS)