Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.68   429.75   55.78   4.51
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   7.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.3   27.39
Józefa Piłsudskiego   4.76   6.16
Tytusa Chałubińskiego   5.69   7.28
Zofii i Witolda Paryskich   13.4   17.54
Kuźnice   0.15   0.21
Gronik   3.87   4.68
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   16.86   21.7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.05 20:00
Deszczowo
16° / 11° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
13°
Wt. 14:00
Deszczowo
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

XXVI Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
6. Wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Spółki SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z obumarłych drzew – pomników przyrody rosnących na terenie pomnika przyrody „Las Chałubińskich”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie :przyjęcia na lata 2021-2026 Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z używaniem ekologicznego systemu ogrzewania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego pomocy rzeczowej w formie szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Miasta Zakopane w roku 2020/2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa za realizację zadania polegającego na opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy znajdujących się na przystankach na terenie Gminy Miasta Zakopane i terenów objętych wywozem na podstawie porozumień w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. za realizację zadania polegającego na świadczeniu usług, napraw, konserwacji, wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonaniu oznakowania pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu Budżetu Miasta Zakopane na rok 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2021-2030.
23. Oświadczenia i komunikaty.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan GLUC

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus) i zachowania wszelkich środków ostrożności sesja odbędzie się za pomocą wideokonferencji.

(APM)