Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.01   338.76   88.54   7.81
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.6
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.1   6.38
Józefa Piłsudskiego   3.27   4.25
Tytusa Chałubińskiego   3.57   4.59
Zofii i Witolda Paryskich   3.48   4.46
Kuźnice   3.29   4
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 22.05 02:00
Deszczowo
9° / 9° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
17°
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
18°
Czw. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja dot. kryteriów i terminów rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane.

KRYTERIA
Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), informuje, iż w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/486/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane:
1) Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (maksymalna liczba punktów – 2)
a) Matka dziecka /opiekun prawny– 1 pkt.
b) Ojciec dziecka /opiekun prawny - 1 pkt.
2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówki do której kandydat stara się o przyjęcie – 1 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium:
- zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
- oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożone przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………………………. (data urodzenia)…………………w…………………………………… uczęszcza do przedszkola……………. ………………………………………………………….. (adres , nazwa placówki).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zakopane, dnia………………………… ………..…………………………………
(czytelny podpis rodzica/ów)
Do klas pierwszych szkół podstawowych na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
Jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem uwzględniając kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXI/485/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt.
3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt.
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.
- w celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa pkt. 2 lub pkt.4 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.
- kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są przyjmowani do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem.
TERMINY
Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, Burmistrz Miasta informuje, iż:
I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ustala się w okresie:
1. Postępowanie rekrutacyjne w dniach 01.03.-18.03.2022r.
2. Postępowanie uzupełniające w dniach 23.05.-27.05.2022r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do placówek przedszkolnych, składają na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 14.02.2022r. do 25.02.2022r.
II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych ustala się w okresie:
1. Postępowanie rekrutacyjne w dniach 01.03.-11.03.2022r.
2. Postępowanie uzupełniające w dniach 11.04.-22.04.2022r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).

Źródło: WOSS

(APM)