Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.33   426.83   52.24   12.78
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.48
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.31   27.11
Józefa Piłsudskiego   26.15   40.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   41.68   61.3
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 14.12 16:00
Zachmurzenie
0° / -1° rozproszone chmury
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Słonecznie
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (którzy spełniają kryterium dochodowe nieprzekraczające 514 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), prosimy o składanie czytelnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami od 3.09.2018 r. do 17.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Zakopane na Dzienniku Podawczym.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (www.zakopane.eu) z zakładki „Załatw sprawę” Wydział Oświaty lub otrzymać w siedzibie urzędu w pokoju 218 od dnia 20.08.2018 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w tym również: wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, realizowane poza szkołą, w szczególności koszty zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Warunkiem wypłaty stypendium jest poniesienie przez rodzica (pełnoletniego ucznia) udokumentowanych kosztów np. faktur.

2.Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Ten rodzaj pomocy nie jest refundacją poniesionych kosztów przez wnioskodawcę, tzn. polega na „fizycznym” przekazaniu za pokwitowaniem wnioskodawcy wskazanych przez niego w niniejszym wniosku zakupionych przedmiotów.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów t. j. kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie, dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

4.W szczególnych wypadkach możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe – decyzja należy do burmistrza.

Przy dokonywaniu niezbędnych wydatków na rok szkolny 2018/2019 – czyli tych, które Wnioskodawca poniesie bez względu na fakt przyznania stypendium oraz jego wysokości – prosimy o pobieranie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, które mogą być wykorzystane przy realizacji stypendium. Faktury lub rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej i mają być zapłacone gotówką lub w przypadku płatności przelewem dodatkowo powinno zostać dołączone potwierdzenie wykonania zapłaty z konta wnioskodawcy lub innego członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego!.

Stypendium może być przyznane na okres jednego miesiąca w roku szkolnym do maksymalnie dziesięciu miesięcy, co jest uzależnione od sytuacji rodzinnej ucznia i wysokości środków otrzymanych na ten cel w budżecie Miasta Zakopane.

Decyzje o przyznaniu stypendium wydawane będą po otrzymaniu przez Miasto dotacji i będą dotyczyły okresu miedzy wrześniem a grudniem 2018r. W przyszłym roku kalendarzowym, gdy będzie znana wysokość dotacji zostanie wydana decyzja zmieniająca dla ucznia (u którego nadal będzie utrzymywać się trudna sytuacja materialna), przyznająca stypendium na dalszą część roku szkolnego w okresie styczeń –czerwiec 2019 roku.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zakopane (pozostali uczniowie zobowiązani są do pobrania i złożenia dokumentów w siedzibie macierzystego urzędu gminy, zgodnie z określonymi tam warunkami).

Ponadto przypominamy o możliwości uzyskania ZASIŁKU SZKOLNEGO dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zakopane znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. np.:

- pożaru lub zalania mieszkania,

- nagłej choroby w rodzinie ucznia,

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

- kradzieży w mieszkaniu ucznia itp.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wszelkie informacje na temat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane w pokoju 218 Wydział Oświaty lub pod numerem telefonu 18 20 20 418.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
 • Uchwała Nr XXXI/303/2005 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 445 z 2005r. poz. 3329z późń. zm.),
 • ZARZĄDZENIE Nr 182/2018 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25.07.2018 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • ZARZĄDZENIE Nr 181/2018 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25.07.2018 roku w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

(APM)