Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

XLII Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Zakopane.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Wolne wnioski;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Miasto Zakopane;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/135/99 Rady Miasta Zakopane
  z dnia 1 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia gmin;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 11. Oświadczenia i komunikaty;
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan GLUC


(MG)