Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.63   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.91   35.05
Józefa Piłsudskiego   2.3   3.2
Tytusa Chałubińskiego   1.67   2.34
Zofii i Witolda Paryskich   10.75   15.49
Kuźnice   0.63   0.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.15   0.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

6, 9, 105, 111, 112

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Kontakt elektroniczny: org@zakopane.eu

Realizuje w szczególności:

 1. Nadzór, koordynowanie i ocena pracy urzędu oraz współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 2. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych warunkujących organizację urzędu,
 3. Prowadzenie rejestrów skarg i wniosków,
 4. Nadzór formalny i merytoryczny nad dokumentacją urzędową,
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz rejestru uchwał Rady Miasta,
 6. Udział w prowadzeniu spraw dotyczących organizacji pracy miejskich jednostek organizacyjnych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, nawiązywaniem, rozwiązywaniem oraz wygaśnięciem stosunku pracy,
 8. Prowadzenie spraw związanych z aktami osobowymi pracowników,
 9. Prowadzenie spraw związanych z zakresami obowiązków pracowników,
 10. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami pracowników,
 11. Prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowników,
 12. Kontrola dyscypliny pracy w urzędzie,
 13. Prowadzenie spraw związanych z systemem oceny pracowniczej i systemem motywacyjnym oraz regulaminem wynagradzania i funduszem wynagrodzeń,
 14. Inicjowanie i organizacja szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na doskonalenie zawodowe pracowników urzędu,
 15. Monitoring i ewaluacja działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 16. Koordynacja działań związanych z pracą zakładowego inspektora BHP,
 17. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza,
 18. Obsługa telefoniczna interesanta urzędu oraz interesanta przychodzącego do Urzędu,
 19. Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 20. Redystrybucja korespondencji wpływającej do Urzędu,
 21. Doręczanie korespondencji lub przesyłek wychodzących z urzędu,
 22. Aktualizowanie informacji na tradycyjnej tablicy ogłoszeń Urzędu,
 23. Zapewnianie właściwego stosowania i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie,
 24. Sprawy związane z prowadzeniem Archiwum Zakładowego,
 25. Zadania związane z przygotowaniem wyborów i referendów


Referat Informatyki

Pokój:

121

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Realizuje w szczególności:
 1. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 2. Prowadzenie spraw związanych z dostępem do baz danych;
 3. Planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu;
 4. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
 5. Realizowanie zadań związanych z kompetencjami ASI (Administratora Systemu Informatycznego) oraz LAS (Lokalnego Administratora Rejestrów Państwowych);
 6. Zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w Urzędzie;
 7. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu;
 8. Udział w aktualizowaniu strony internetowej Urzędu;
 9. Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego w Urzędzie oraz usuwanie usterek;
 10. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
 11. Współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta w zakresie kompatybilności systemów informatycznych w mieście.