Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.84   565.84   53.17   9.97
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   9.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.2   32.74
Józefa Piłsudskiego   21.56   23.07
Tytusa Chałubińskiego   11.53   12.44
Zofii i Witolda Paryskich   12.81   14.14
Kuźnice   11.21   12.02
Gronik   11.34   11.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.3   14.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Słonecznie
1° / 4° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Strażnik wykonując zadania ma prawo do
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania
wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne
przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i
wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych
w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie
doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10) (uchylony)
1a.18 Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma obowiązek respektowania
godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.
1b.19 Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza się protokół.