Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Strażnik wykonując zadania ma prawo do
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania
wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne
przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i
wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych
w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie
doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10) (uchylony)
1a.18 Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma obowiązek respektowania
godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.
1b.19 Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza się protokół.