Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.94   424.42   29.77   6.31
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.2
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.37   20.2
Józefa Piłsudskiego   8.28   10.01
Tytusa Chałubińskiego   9.58   12.15
Zofii i Witolda Paryskich   13.59   17.08
Kuźnice   9.69   11.64
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.41   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 15.08 11:00
Deszczowo
23° / 15° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
24°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

 Regulamin uczestnictwa w wernisażu "Tradycja naszym skarbem" 18.12.2021 r.   


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WERNISAŻU WYSTAWY „TRADYCJA NASZYM SKARBEM” JOANNY I WOJCIECHA ŁACKÓKW CZERWONYM DWORZE W ZAKOPANEM, W DNIU 18 GRUDNIA O GODZ. 17.00, W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.


W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzenia „Tradycja naszym skarbem Joanny i Wojciecha Łacków w Czerwonym Dworze w Zakopanem przy ul. Kasprusie 27, w dniu 18 grudnia 2021 o godz. 17.00 przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Zakopiańskie Centrum Kultury/Czerwony Dwór wprowadza niniejszy regulamin. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która:

a) jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie takie zakażenie;

b) przebywa na kwarantannie;

c) jest pod nadzorem epidemiologicznym.

2. ZCK/Czerwony dwór zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia osoby do budynku wykazującej symptomy chorobowe charakterystyczne dla zarażenia wirusem COVID-19, tj. gorączka, kaszel, bądź inne objawy wzbudzające podejrzenie pracowników ZCK/Czerwonego Dworu.

3. Każdy biorący udział w wydarzeniu ma obowiązek:

a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Czerwonego Dworu poprzez zakrycie ust i nosa.

b) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren obiektu.

c) wyrzucania materiałów ochrony osobistej do koszy na śmieci.

d) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, oraz zaleceń obsługi Czerwonego Dworu w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

Brak stosowania się do zasad określonych w ust. 3 spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się od określonych zasad zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

4. Przy wejściu do Obiektu, osoby obsługujące kierują ruchem, wpuszczając zwiedzających stopniowo po weryfikacji, czy dany uczestnik ma zakryte usta i nos.

  • Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu podczas uczestnictwa.
  • W przypadku przekroczenia limitu tj. 20 osób biorących udział w wydarzeniu, Czerwony Dwór zastrzega sobie prawo weryfikacji paszportu covidowego potwierdzającego szczepienie przeciw COVID – 19 osoby dołączającej do wydarzenia. Jeżeli osoba nie okaże w/w dokumentu, nie zostanie wpuszczona na wydarzenie.
  • Przy wejściu na wydarzenie kulturalne , o którym mowa wyżej Czerwony Dwór zastrzega sobie prawo do uzupełnienia przez uczestników wydarzenia oświadczeń zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.
  • W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u uczestnika wydarzenia, Czerwony Dwór udostępni listę osób, które uczestniczyły w wydarzeniu oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Klauzula informacyjna RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż: 1) Administratorem Pana/Pani danych jest Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Chramcówki 35 34-500 Zakopane. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 18 206 69 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na e-mail office@promocja.zakopane.pl. 2) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO). 3) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa jako klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów i są przetwarzane przez okres wykonania umowy i okres archiwizacji przewidziany prawem. Dane osobowe udostępniane mogą być wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora, organom i instytucjom, którym administrator zobowiązany jest do ich przekazywania z mocy prawa, innym administratorom w celu realizacji zadań Centrum oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Centrum w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy 6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG ani poddawane przetwarzaniu automatycznemu w tym profilowaniu. 7) Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. W celu zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej zapraszamy na stronę:www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-informacyjna


(PP)

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy