Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.26   623.41   42.72   10.81
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.28
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   30.94   37.58
Józefa Piłsudskiego   18.28   19.55
Tytusa Chałubińskiego   8.87   9.53
Zofii i Witolda Paryskich   11.68   12.97
Kuźnice   10.93   11.87
Gronik   19.67   21.31
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.46   15.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Zachmurzenie
1° / 4° rozproszone chmury
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

ZAWIADOMIENIE Wody Polskie Mraźnica

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.12.2020 r., (data wpływu 21.12.2020 r.), uzupełniony przy piśmie z dnia 10.02.2021 r., (data wpływu 11.02.2021 r.), Pana Stanisława Żmudy -pełnomocnika Państwa Elżbiety i Jacka Wiktor, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przyłącza wodociągowego Dn32 PE100 SDR11 przez wody powierzchniowe płynące potoku Mraźnica w km 1+300, ujęte w przepust, metodą rozkopu, w obrębie dz. ewid. nr 128, 81, 96/6 w m. Zakopane.

2. Prowadzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn63 PE100 SDR11 przez wody powierzchniowe płynące potoku Mraźnica w km 1+300, ujęte w przepust, metodą rozkopu, w obrębie dz. ewid. nr 128, 81, 96/6 w m. Zakopane.