Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.24   760.53   53.41   4.14
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   4.75
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.84   7.32
Józefa Piłsudskiego   3.87   5.02
Tytusa Chałubińskiego   6.85   8.66
Zofii i Witolda Paryskich   15.25   21.01
Kuźnice   -   -
Gronik   7.71   9.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   22.74   30.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 15.05 23:00
Deszczowo
9° / 8° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
10°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

ZAWIADOMIENIE Wody Polskie Chyców Potok

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął w dniu 03.03.2021 r, Spółki ORDOM
R. Karasiński i Wspólnicy Spółka Jawna,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych w km 0+600
potoku Chyców Potok, na dz. ewid. nr 137 i 490, obr. 6, w m. Zakopane;
2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód potoku Chyców Potok, za pomocą
projektowanego wylotu w km 0+600, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system
kanalizacji deszczowej, pochodzących z połaci dachowych budynku mieszkalnego, na dz.
ewid. nr 137 i 490, obr. 6, w m. Zakopane.