Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.92   345.86   78.88   6.89
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.71   3.52
Józefa Piłsudskiego   3.84   4.98
Tytusa Chałubińskiego   2.23   2.97
Kuźnice   2.48   3.3
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.63   3.73
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 27.10 16:00
Zachmurzenie
12° / 8° rozproszone chmury
Śr. 13:00
Zachmurzenie
15°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
11°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Słonecznie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ewidencja Gospodarcza

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.


Zadaniem CEIDG jest:
1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Od 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej w Zakopanem zostaną przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie Burmistrz Miasta Zakopane przestanie być dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się nim Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest Burmistrz Miasta Zakopane. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu Miasta Zakopane – pokój nr 10 lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG – także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 oraz załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC, CEIDG-RB przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:
1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG
2. w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy (w Urzędzie Miasta Zakopane w pokoju nr 10).

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
a. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
b. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
c. podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna),
lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
a) podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
b) podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
c) przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:

a) sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
b) wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,
c) przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną,
d) podpisanie wniosku:

• podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanegpo certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
• podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
• podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna),
lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

e) przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.