Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.56   1140.02   8.1   13.91
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   30.71
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   45.58   72.16
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   6.26   9.08
Kuźnice   2.88   4.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   25.15   39.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 02.12 07:00
Słonecznie
-5° / -3° bezchmurnie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Deszczowo
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Deszczowo
Pon. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja na temat sprzedaży nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego

Urząd Miasta Zakopane, działając na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 30.05.2019 r. rozstrzygnął przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Kornela Makuszyńskiego, oznaczonej jako działki ewidencyjne 81/2 i 81/3 obręb 11 o łącznej powierzchni 0,0749 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.000 000 zł netto.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO (przyjętym uchwałą Nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2012 r. poz. 1490) ww. działki są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem 2.MW.

Burmistrz Miasta Zakopane, formułując zapisy przetargu na sprzedaż nieruchomości, kierował się dbałością o ład przestrzenny, w istotny sposób ograniczając możliwości zabudowy. Nałożył również na przyszłego właściciela szereg obciążeń i zobowiązań.

Przy zawieraniu umowy sprzedaży nabywca ustanowi nieodpłatnie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości służebność światła i widoku, polegającą na ograniczeniu do 12 metrów całkowitej wysokości zabudowy, mimo że obowiązujący plan miejscowy dopuszcza dla tego terenu wysokość 15 metrów.

Komisja przetargowa w bardzo dokładny sposób przeanalizowała cztery złożone oferty. Przy wyborze kierowała się nie tylko wysokością oferowanej stawki, ale również koncepcją zagospodarowania nieruchomości.

Propozycja Komisji przetargowej dotycząca rozstrzygnięcia przetargu została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Zakopane. Nabywcą nieruchomości za kwotę 2.640 000 zł netto została firma Mak Dom Holding S.A.

Po analizie urbanistycznej Komisja uznała, że projekt Mak Dom Holding przedstawia jeden z najkorzystniejszych bilansów zagospodarowania terenu. Oznacza to m.in., że powierzchnia zabudowy nowego budynku (330 m2, tj. 44% terenu inwestycji) będzie dużo mniejsza w stosunku do powierzchni dopuszczonej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (60% terenu inwestycji, tj. prawie 750 m2). Planowana inwestycja wkomponowuje się w otoczenie, nawiązując do gabarytów i funkcji istniejących sąsiednich budynków: bloków wielorodzinnych i pensjonatów.

(RKW)