Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3   257.88   71.22   5.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.9   30.64
Józefa Piłsudskiego   19.55   28.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.06 08:00
Deszczowo
16° / 12° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zgłoś kandydata do Miejskiej Rady Sportu

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że z dniem 31 lipca 2019 r. upływa kadencja Miejskiej Rady Sportu. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się Kandydatów do dnia 31 lipca 2019 r.

W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Organ, o którym wyżej mowa, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.

Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2. w/w ustawy

Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

Prosimy o wytypowanie Kandydatów do prac w Miejskiej Radzie Sportu.Zgłoszenia z danymi Kandydatów należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2019 r. Uczestnictwo w Miejskiej Radzie Sportu ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. Rada na pierwszym posiedzeniu powoła Przewodniczącego Rady.

(APM)