Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   1.03   304.71   103.15   3.05
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   15.93
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.79   18.38
Józefa Piłsudskiego   13.7   18.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.08 05:00
Zachmurzenie
15° / 10° pochmurno z przejaśnieniami
Czw. 14:00
Zachmurzenie
18°
Pt. 14:00
Słonecznie
23°
Sob. 14:00
Słonecznie
27°
Nd. 14:00
Deszczowo
27°
Zdjęcie promujące Zakopane
Strefa Miejska

Zgłoś kandydata do Miejskiej Rady Sportu

Zgłoś kandydata do Miejskiej Rady Sportu

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że z dniem 30 lipca 2019 r. upływa kadencja Miejskiej Rady Sportu. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się Kandydatów do dnia 10 sierpnia 2019 r.

W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Organ, o którym wyżej mowa, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.

Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2. w/w ustawy

Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

Prosimy o wytypowanie Kandydatów do prac w Miejskiej Radzie Sportu.Zgłoszenia z danymi Kandydatów należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2019 r. Uczestnictwo w Miejskiej Radzie Sportu ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. Rada na pierwszym posiedzeniu powoła Przewodniczącego Rady.

(APM)