Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.63   502.99   5.3   6.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   5.75
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.53   17.38
Józefa Piłsudskiego   7.44   9.24
Tytusa Chałubińskiego   5.78   7.01
Zofii i Witolda Paryskich   14.22   19.84
Kuźnice   1.58   1.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.31   0.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 10:00
Śnieg
0° / -3° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 07:00
Zachmurzenie
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 z późniejszymi zmianami) o zbierających zuzyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w 2022 roku.

Na terenie Gminy Miasto Zakopane prowadzony jest przez „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17A punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK – WYSPA EKOLOGICZNA znajduje się w Zakopanem przy ul. Wojdyły 25.

Godziny otwarcia PSZOK-u: cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku od 7oo do 17oo w soboty od 7oo do 13oo.

W czasie trwania pandemii, w związku z wprowadzanymi obostrzeniami godziny otwarcia PSZOK należy wcześniej potwierdzić telefonicznie 18 44 76 040.

 • Na terenie PSZOK-u przyjmowane są: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży.
 • Na terenie PSZOK-u przyjmowane są odpady powstające wyłącznie na terenie Gminy Miasto Zakopane, dostarczane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane” uchwalonym przez Radę Miasta Zakopane.
 • W /w odpady, mogą być przekazane do PSZOK przy spełnieniu następujących warunków:
 1. osoba przekazująca odpady zapozna się i zaakceptuje obowiązujący regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 2. osoba przekazująca odpady na terenie PSZOK-u zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne.
 3. w celu potwierdzenia miejsca pochodzenia odpadów komunalnych - osoba dostarczającą odpady komunalne okaże, dokument potwierdzający położenie nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne, na terenie Gminy (np. dowód osobisty – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, umowa najmu, ostatni dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, kopię złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 • Na terenie PSZOK-u przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wymienione w tabeli. Oddawanie odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się w trybie samoobsługi (do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca) pod nadzorem pracownika PSZOK-u.
 • Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary, chemikalia) przejmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.
 • W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie PSZOK-u nie są przyjmowane:
 1. odpady pochodzące spoza ternu Gminy Miasto Zakopane,
 2. odpady pochodzenia innego niż określone w tabeli,
 3. odpady w ilości przekraczającej ilości określone w tabeli,
 4. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji,
 5. papa oraz odpady zawierające azbest,
 6. odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
 • Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Pracownik PSZOK-u rejestruje osobę dostarczającą odpady, rodzaj oraz ilość odpadów, następnie kieruje osobę dostarczającą odpady do odpowiednich kontenerów, celem samodzielnego umieszczenia w nich poszczególnych odpadów.

opis charakterystyka odpadu

limit ilości oddawanych odpadów

nieruchomości zamieszkałe

– gospodarstwo domowe

nieruchomości niezamieszkałe

– działalność gospodarcza

Papier – podzielony na: tekturę, karton, gazety, książki, katalogi, opakowania papierowe

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Plastik – podzielony na: butelki po napojach podzielone na kolor biały, niebieski, zielony, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, opakowania z tworzyw sztucznych PET, PE, PP (plastik twardy), folia

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Opakowania szklane – butelki, słoiki bez nakrętek, podzielone na szkło białei kolorowe

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Metale – opakowania stalowe, puszki aluminiowe, złom

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Odpady elektryczne i elektroniczne (kompletne) – np. telewizory, lodówki, pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, grzejniki itp.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Baterie i akumulatory

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Tekstylia

bez ograniczeń

nie dotyczy

Leki – przeterminowane, bądź nie nadające się do użycia tabletki, syropy

bez ograniczeń

nie dotyczy

Drobne odpady niebezpieczne - farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki, opakowania po rozpuszczalnikach, klejach, farbach, itp.

bez ograniczeń

nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe – gruz betonowy, ceglany

do 2 m3/rok

nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - odpady z tworzyw sztucznych typu wanny, brodziki, rury, siding (PCV) oraz ceramika budowlana

do 2 m3/rok

nie dotyczy

Odpady wielkogabarytowe – np. meble, szafki, regały, półki, stoliki, ławy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych i dostawczych), narty, wózki.

łącznie

do 5 szt./rok

nie dotyczy

Odpady biodegradowalne – zielone: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie- spakowane w workach.

25 x worek120 litrów/rok

nie dotyczy

Szkło typu – szyby, lustra

do 10szt. lub 0,5m3 /rok

nie dotyczy

Stolarka budowlana – okna, drzwi

do 10szt / rok

nie dotyczy