Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.09   862.45   45.2   12.21
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   37.9
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   24.2   35.83
Józefa Piłsudskiego   33.57   56.36
Tytusa Chałubińskiego   29.94   47.42
Zofii i Witolda Paryskich   36.54   66.09
Kuźnice   9.77   13.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   27.43   44.13
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 15.01 22:00
Śnieg
-9° / -9° słabe opady śniegu
Sob. 13:00
Śnieg
-8°
Nd. 13:00
Śnieg
-10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-6°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późniejszymi zmianami) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1895 z późniejszymi zmianami) w 2020 roku.

Z terenu Gminy Miasto Zakopane zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17A w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK – WYSPA EKOLOGICZNA znajduje się w Zakopanem przy ul. Wojdyły 25.

Godziny przyjmowania odpadów

od poniedziałku do piątku od 700 do 1700soboty od 700 do 1300

Na następnej stronie znajduje się regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK - WYSPA EKOLOGICZNA, ZAKOPANE, ul. Wojdyły 25

Czynny w dniach od poniedziałku do piątku od 700 do 1700soboty od 700 do 1300

 • Na terenie PSZOK-u przyjmowane są odpady powstające wyłącznie na terenie Gminy Miasto Zakopane, dostarczane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane” uchwalonym przez Radę Miasta Zakopane.
 • Osoba przekazująca odpady na terenie PSZOK-u zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne.
 • Na terenie PSZOK-u przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wymienione w tabeli. Oddawanie odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się w trybie samoobsługi (do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca) pod nadzorem pracownika PSZOK-u.
 • Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary, chemikalia) przejmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.
 • W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie PSZOK-u nie są przyjmowane:
 • Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 • Godziny otwarcia PSZOK-u: cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku od 7oo do 17oo w soboty od 7oo do 13oo

Warunkiem odbioru odpadów na terenie PSZOK-u jest - w celu potwierdzenia miejsca pochodzenia odpadów komunalnych - okazanie przez osobę dostarczającą odpady komunalne, dokumentu potwierdzającego położenie nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane (np. dowód osobisty – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, umowa najmu, ostatni dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Zakopane).

Pracownik PSZOK-u rejestruje osobę dostarczającą odpady, rodzaj oraz ilość odpadów, następnie kieruje osobę dostarczającą odpady do odpowiednich kontenerów, celem samodzielnego umieszczenia w nich poszczególnych odpadów.

 • odpady pochodzące spoza ternu Gminy Miasto Zakopane,
 • odpady pochodzenia innego niż określone w tabeli,
 • odpady w ilości przekraczającej ilości określone w tabeli,
 • zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji,
 • papa oraz odpady zawierające azbest,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

opis charakterystyka odpadu

limit ilości oddawanych odpadów

nieruchomości zamieszkałe

– gospodarstwo domowe

nieruchomości niezamieszkałe

– działalność gospodarcza

Papier – podzielony na: tekturę, karton, gazety, książki, katalogi, opakowania papierowe

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Plastik – podzielony na: butelki po napojach podzielone na kolor biały, niebieski, zielony, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, opakowania z tworzyw sztucznych PET, PE, PP (plastik twardy), folia

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Opakowania szklane – butelki, słoiki bez nakrętek, podzielone na szkło białei kolorowe

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Metale – opakowania stalowe, puszki aluminiowe, złom

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Odpady elektryczne i elektroniczne (kompletne) – np. telewizory, lodówki, pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, grzejniki itp.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Baterie i akumulatory

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Tekstylia

bez ograniczeń

nie dotyczy

Leki – przeterminowane, bądź nie nadające się do użycia tabletki, syropy

bez ograniczeń

nie dotyczy

Drobne odpady niebezpieczne - farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki, opakowania po rozpuszczalnikach, klejach, farbach, itp.

bez ograniczeń

nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe – gruz betonowy, ceglany

do 2 m3/rok

nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - odpady z tworzyw sztucznych typu wanny, brodziki, rury, siding (PCV) oraz ceramika budowlana

do 2 m3/rok

nie dotyczy

Odpady wielkogabarytowe – np. meble, szafki, regały, półki, stoliki, ławy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych i dostawczych), narty, wózki.

łącznie

do 5 szt./rok

nie dotyczy

Odpady biodegradowalne – zielone: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie- spakowane w workach.

25 x worek120 litrów/rok

nie dotyczy

Szkło typu – szyby, lustra

do 10szt. lub 0,5m3 /rok

nie dotyczy

Stolarka budowlana – okna, drzwi

do 10szt / rok

nie dotyczy

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017r